Dokument národní kvality

Všichni členové ADMD se zavázali k respektování a dodržování požadavků Dokumentu národní kvality (DNK). Tento dokument se velmi přísně věnuje kvalitě dřevostaveb a není snadné splnit všechny jeho požadavky.
Aby tento proces prokazování kvality členů ADMD byl plně transparentní, provádí ověřování dodržování požadavků DNK nezávislý certifikační orgán - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Splněním všech požadavků získávají jednotlivý členové certifikát a současně i právo prokazovat se značkou kvality ADMD.
Oprávnění prokazovat se touto značkou není trvalé. Certifikační orgán provádí ověřování kvality dřevostaveb kontinuálně.
V současné době již několik členů prokazatelně splnilo požadavky DNK a disponují tímto symbolem. U ostatních členů certifikační proces zatím probíhá. Přehled členů ve vztahu ke splnění certifikačních požadavků je zobrazen v menu SEZNAM ČLENŮ.

Informační výtah z Dokumentu národní kvality pro montované domy na bázi dřeva

Úvod

DNK vznikl z iniciativy ADMD ve spolupráci s VVUD. Cílem dokumentu národní kvality je zajištění technické kvalitativní úrovně montovaných staveb na bázi dřeva formou nepovinné certifikace, která má přísnější požadavky na výrobce resp. montáž staveb, než certifikace vyplývající z NV 163/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato certifikace se zabývá i tzv. staveništní montáží, to jest kompletací jednotlivých komponentů přímo na stavbě bez předchozí výroby sestav.
Po úspěšném provedení certifikace nezávislým certifikačním orgánem (VVUD) je členovi ADMD umožněno využívat a uplatňovat výhody plynoucí z udělení značky kvality ADMD.
Dokument obsahuje několik nástrojů, kterými jsou kvalitativní znaky staveb prověřovány.
Každý člen ADMD je bez ohledu na velikost společnosti dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě i při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower Door Test).
Značka kvality ADMD bude dávat potencionálním investorům záruku dobře investovaných prostředků do svého bydlení. Touto značkou se budou moci presentovat pouze členové ADMD, kteří budou splňovat pravidla DNK.

Základní pravidla certifikace

Dokument je rozdělen na tři části. První část zahrnuje společné požadavky pro obě technologie výroby (stavby): prefabrikace a staveništní montáž. Druhá část stanovuje požadavky na výrobu prefabrikovaných prvků včetně jejich osazení na staveništi a třetí část se zabývá staveništní montáží.
Společnosti, jejichž stavby nejsou sestaveny pouze z prefabrikovaných prvků a sestav (prefabrikované stěny, stropy i střešní pláště), musí pro ty části, které jsou montovány na staveništi (princip staveništní montáže), respektovat ustanovení třetí části tohoto dokumentu.
Pravidla certifikace ADMD nelze splnit pouze certifikací dílčích prvků a sestav. Smyslem značky shody DNK je sledování a záruka kvality z pohledu celého díla - stavby.

Stanovení rozsahu stavby sledovaným DNK

Do rozsahu sledování DNK jsou zahrnuty všechny stavební prvky a konstrukce, které mají vliv na základní vlastnosti celé stavby. Pokud se jednotlivé protokoly o zkouškách nebo provedené výpočty k různým vlastnostem konstrukce odkazují na určitou definovanou skladbu, je předmětem certifikace ADMD celá tato skladba. Prvky, které jsou zabudovány uvnitř těchto skladeb, avšak přímo neovlivňují výše uvedené základní vlastnosti, nejsou předmětem certifikace ADMD.
Dokument národní kvality ADMD nesleduje technické zařízení budov, podlahové krytiny, vybavení interiéru, střešní krytiny a související příslušenství.
Při zabudovávání (instalaci) některých prvků technických zařízení budov by mohlo dojít k zásadnímu porušení pravidel DNK. Tyto fáze stavby jsou proto také předmětem sledování ve smyslu kritických bodů, ačkoliv nejsou prověřovány kvalitativní parametry jednotlivých prvků technických zařízení budov (např. sleduje se porušení parozábrany při provádění elektroinstalací, ale nejsou ověřovány požadavky na jednotlivé vodiče nebo přístroje).

Dokument se vztahuje k následujícím typům konstrukcí

Lehké skelety:

 • podlažní rámová konstrukce (Platform frame)
 • staveništní montáž
 • prefabrikovaný jednostranný panel
 • prefabrikovaný odoustranný panel
 • přespodlažní rámová konstrukce (Balloon frame a modifikované varianty)
 • staveništní montáž
 • prefabrikované prvky

Těžké skelety:

 • skelet s jednodílnými průvlaky a sloupy (skelet typu PS)
  • staveništní montáž
  • prefabrikované prvky (manuálně nebo automatickými centry)
 • skelet s dvojdílnými průvlaky a jednodílnými sloupy (skelet typu 2xP)
  • staveništní montáž
  • prefabrikované prvky (manuálně nebo automatickými centry)
 • skelet s jednodílnými průvlaky a dvojdílnými sloupy (skelet trypu 2xS)
  • staveništní montáž
  • prefabrikované prvky (manuálně nebo automatickými centry)

Sendvičové panely:

 • sendvičové panely s pevným izolačním materiálem
 • sendvičové panely s pružným izolačním materiálem a vnitřními výztužnými dřevěnými prvky

Dokument se nevztahuje na roubené konstrukce a kompozitní konstrukce (ocelové skelety, zděné a železobetonové konstrukce apod.).

Členění stavby na vybrané oblasti

Pro větší přehlednost a snazší orientaci je objekt rozčleněn do několika skupin, na které se vztahují stejné požadavky:

 • Stěny
 • Stropy
 • Střešní pláště
 • Jiné konstrukční prvky (samostatné sloupy, terasy, fasádní prvky apod.)

Na každou výše uvedenou skupinu se mohou vztahovat tyto požadavky:

 • Mechanická odolnost a stabilita
 • Požární bezpečnost
 • Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
 • Bezpečnost při užívání
 • Ochrana proti hluku
 • Úspora energie a ochrana tepla
 • Dodržení konstrukčních zásad a pravidel

Normy, směrnice, zákony, nařízení vlády a vyhlášky

Dokument národní kvality (DNK) se často odkazuje na konkrétní normy nebo legislativní dokumenty. Ty se tímto stávají pro splnění a dodržení pravidel tohoto dokumentu závazné. V případě provedení úprav požadavků v normách (týká se pouze číselných hodnot) je závazný požadavek uvedený v platném znění normy (norma nabude účinnosti). V případě změn v legislativních dokumentech jsou aktuální jejich původní znění, dokud nebude provedena revize tohoto dokumentu. Při obsahových změnách norem se postupuje jako u legislativních změn.

Společná ustanovení pro technologii prefabrikace a staveništní montáže

Podnik (pověřený pracovník) musí vypracovat a udržovat dokument, který popisuje systém fungování společnosti. Dokument musí podávat jasné informace o tom, jak jsou sledovány a dodržovány požadavky DNK.
Pro požadavky certifikace ADMD lze využít tzv. příručky jakosti vypracovávané pro certifikaci systému jakosti řady ISO 9000. Avšak za podmínky dodržení výše uvedených podmínek.

Společná ustanovení pro provádění prefabrikace a staveništní montáže zahrnují tyto oblasti systému řízení výroby:

 • kritické body
 • projektová dokumentace a dokumentace pro provádění stavby
 • ověření a deklarace vlastností
 • vstupní materiály a stavební prvky
 • ochrana životního prostředí
 • personální požadavky
 • záznamy

Záznamy lze uchovávat jak v originální písemné podobě, tak i v jejich podobě elektronické. Písemnosti musí být digitálně sejmuty (naskenovány) tak, aby byly jasně čitelné a aby obsahovaly nezbytné náležitosti, jako jsou např. razítka a podpisy.

Kritické body (požadavky ADMD nad rámec zákonné certifikace)

Kritické body jsou technologické úseky, postupy nebo operace v procesu výroby, manipulace, instalace nebo montáže stavebních sestav, ve kterých je nejvyšší riziko nedodržení shody výrobku s požadavky na něj kladenými.

Ověření a deklarace vlastností

Zjištěné hodnoty musí být uvedeny spolu s dalšími informacemi v projektové dokumentaci - Souhrnná technická zpráva a v dokumentaci pro provádění stavby.

Sledované oblasti:

 • statika
 • požární bezpečnost
 • ochrana proti hluku
 • tepelně technické vlastnosti a ochrana proti vlhkosti
 • průvzdušnost

Vlastnosti mohou být ověřeny jak zpracováním výpočtu, tak provedením zkoušek. Výpočty musí být vypracovány osobami k tomu oprávněnými dle kvalifikačních požadavků konkretizovaných u jednotlivých sledovaných oblastí.
Ze záznamu o výpočtu musí být patrné, jaké normy byly využity k jeho provedení. Dále musí zahrnovat podrobný popis vstupních údajů a kontrolovatelný záznam výpočtu. Dokument musí být v originální verzi, opatřený razítkem a podpisem.
Zkoušky musí být provedeny akreditovanými laboratořemi. Protokoly o výpočtech a zkouškách musí být k dispozici v originální verzi. V případě využívání protokolů, které jsou vlastnictvím jiné společnosti, musí být předložen souhlas vlastníka s jejich využíváním. V případě požadavku musí existovat možnost tyto protokoly od vlastníka získat ve formě ověřené kopie.

Vstupní materiály a stavební prvky

Veškeré stavební materiály a konstrukční prvky využívané v konstrukcích dřevostaveb podléhají prokazování shody s požadavky norem, stavebních technických osvědčení (STO) nebo evropských technických schválení (ETA).

K použitým stavebním materiálům a konstrukčním prvkům musí být známy všechny vlastnosti týkající se sledovaných oblastí. Důraz musí být kladen na záměnu určujících vlastností tepelných a vlhkostních veličin (např. návrhová a normová hodnota).

Záznamy a dokumenty

Záznamy jsou předmětem kontroly externích dohledů i interních kontrol. Musí být překládány při prvním certifikačním auditu a při následných externích dohledech. Povinná archivace je 5 let.

Certifikace a dohled členů ADMD

První certifikační audit

Úspěšné provedení certifikačního auditu je předpokladem pro udělení značky shody s DNK - montované domy z prefabrikovaných sestav.

První certifikační audit je prováděn příslušným certifikačním orgánem CO VVÚD. Cílem prvního certifikačního auditu je kompletní prověření systému řízení výroby (a montáže) v rozsahu požadavků DNK ADMD.

Interní kontroly

Každý certifikovaný člen ADMD je povinen provádět interní kontroly, jejichž úkolem je ověření, zda jsou dodržována jednotlivá ustanovení DNK. Pracovníci písemně pověření k provádění interních kontrol musí mít přístup ke všem dokumentům týkajících se systému řízení výroby firmy. Záznamy z interních kontrol se archivují nejméně 5 let.

Externí dohled

Předmětem externího dohledu je především kontrola záznamů o provedení interních kontrol, registrace a hodnocení změn vzniklých v období od posledního externího auditu resp. dohledu, kontrola sledování systému kritických bodů a kontrola kvality výrobků a konstrukčních sestav resp. dodržování Prováděcích pokynů.

Výjimečný audit

Z důvodu podezření nedodržování pravidel DNK může být na základě podnětu výkonné rady ADMD proveden výjimečný audit. Průběh výjimečného auditu je shodný s běžným externím dohledem.

Aktuality partnerů Aktuality ADMD
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací