Dělat vše správně hned od počátku

Společnost Haas Fertigbau GmbH je tradičně široce rozkročená a je aktivní v mnoha oblastech dřevěných montovaných staveb. Skutečnost, že do tohoto portfolia patří již mnoho let také bytová výstavba, jí aktuálně přináší velké výhody.

Společnost Haas Fertigbau GmbH z bavorské obce Falkenberg vstoupila do odvětví bytové výstavby již po roce 2000, takže když se v loňském roce zhroutil trh s rodinnými domy, byla již v pohodlné pozici a využívala i alterna­tivní obory podnikání. Výstavba rodin­ných domů představuje 60 % z ročního obratu skupiny Haas, který v roce 2022 dosáhl výše 250 milionů eur.

Zbývajících 40 % však firma získává výstavbou objektů v průmyslové a ko­merční oblasti, bytových domů a země­dělských staveb. Ze všech těchto oblas­tí podnikání zaznamenává v současné době nejsilnější růst bytová výstavba. Obytné budovy jsou, jak říká jednatel společnosti Xaver A. Haas „to, co umí­me a co dává smysl.“ Jedná se o ener­geticky efektivní, udržitelné obytné bu­dovy až s čtyřmi podlažími na klíč

Bytová výstavba tlumí krizi v oblasti rodinných domů. Obě odvětví jsou na vzestupu a v roce 2022 pomohly částečně kompenzovat propad ve výstavbě rodinných domů – i ve společnosti Haas činil až 30 %. Firmy vyrábějící dřevěné montované domy byly navíc z různých důvodů tímto vývojem dotčeny méně než celá řada konkurentů. V Německu se tak například postaví pouze polovina z celkových 700 montovaných domů, zbytek se vyrobí v rakouské obci Großwilfersdorf a částečně se prodá v Rakousku, částečně prostřednic­tvím obchodního zastoupení v Praze do Česka. V obou zemích byl pokles v oblasti výstavby rodinných domů výrazně mírnější než zde. Přesto se i ve Falkenbergu musí snažit, aby proud zakázek nevyschnul. Firmě, jejíž cílovou skupinu zajímají témata jako energe­tická efektivita, udržitelnost, ekologie a Smart Home, přitom pomáhá vysoká kvalita produktů. Díky ní není problém ani získat certifikaci QNG, takže zá­jemcům o stavbu je možné nabídnout státní podporu ve formě slevy z úroků, která je vzhledem k aktuálním úroko­vým sazbám poměrně atraktivní. Pomáhá i v oblasti bytové výstavby, kte­rou firma neopustila, ani když výstavba rodinných domů opět trhala rekordy.

Flexibilita místo maximální efektivity

Je to zřejmé zejména v oblasti výro­by, do které společnost pod tlakem stoupající poptávky investovala ve třech krocích: v roce 2018 došlo v závodě Falkenberg k automatizaci výroby stě­nových prvků, v létě roku 2022 násle­dovala podobná výrobní linka v závodě Großwilfersdorf, na podzim roku 2022 pak přestavba haly, a s ní spojená linka na výrobu střešních a stropních prvků ve Falkenbergu.

Zcela nahoře na seznamu požadavků pro firmu WEINMANN, která všechna tři výrobní zařízení navrhla a dodala, byl požadavek na flexibilitu, která zahrnova­la možné doplňkové vybavení pro bu­doucí pracovní procesy. Výrobní zařízení by mělo na základě požadavků vedení společnosti v každém případě kopíro­vat všechny oblasti ve firmě – včetně všech disciplín výstavby obytných bu­dov a objektů, i zemědělských staveb. „Prohlédli jsme si rovněž výrobní zařízení několika konkurenčních firem.“ vzpo­míná Xaver A. Haas: „Jasně se přitom ukázalo, že linky navržené speciálně pro výrobu montovaných domů jsou oře­zány na absolutní efektivitu. Umí však pouze rodinné domy s vysokým stup­něm standardizace.“ Jestliže je u zaří­zení s vysoce standardizovanými prvky doba cyklu 7 minut na jeden prvek, pak jsou zařízení společnosti Haas se 30 mi­nutami výrazně pomalejší. Při aktuálním kolísání trhů to znamená nižší efektivitu, ale zároveň díky vyšší flexibilitě velké plus z hlediska budoucích potřeb.

Flexi­bilita výroby ve společnosti Haas se za­tím projevuje u výšky prvků. Jestliže byla v závodě Falkenberg před automatizací u manuální výroby stanovena výška prv­ků do 3,11 m, je dnes možné vyrábět prvky o výšce 1,50 až 3,50 m. „Vysoké stěny jsou dnes ve výstavbě obytných budov a objektů v podstatě standar­dem, protože se čím dál více stavebních technologií musí umisťovat do podlahy a do zavěšených stropů“ vysvětluje Xa­ver A. Haas. Vysoké stěny jsou vyžado­vány i kvůli dojmu velkorysosti a elegan­ce – nejen při výstavbě objektů, ale také u moderních rodinných domů. Rovněž výška prvků dlouhých 1,20 až 12,00 m je až s 50 cm neobyčejná. Totéž platí pro maximální hmotnost 3,5 t – abso­lutní novinka, zvláště pokud chcete jako Xaver A. Haas obložit tyto prvky sádro­kartonovými deskami a následně je bez poškození nechat projet linkou: „To byla samozřejmě výzva, ještě nikdo to nedo­kázal, proto jsme detaily linky ještě chvíli dolaďovali. Společnost WEINMANN se v tomto vývoji velice angažovala a na konci vždy dokázala najít dobrá a vhod­ná řešení našich požadavků.

Na konci z toho těžily oba partneři. Společnost WEINMANN předjímala s tímto pilotním projektem vývoj v oblasti dřevostaveb, který je dnes již dávno realitou. Spo­lečnost Haas Fertigbau získala výrobní linku, která umí vše, co firma potřebuje: venkovní i interiérové stěny pro výstav­bu rodinných domů a bytových domů, stěny pro komerční budovy, průmyslo­vé či zemědělské haly, fasádní systémy a speciální stavební díly jako štíty či stě­ny půdních nadezdívek. Všechno, co lze průmyslově vyrobit, prochází automati­zovanou výrobní linkou, zbývající výjim­ky manufakturou vedle skladu stěn.

Výhled

Na závěr je třeba dodat, že se ve spo­lečnosti Haas veškeré výrobní procesy nejprve digitálně simulují a optimalizují, a teprve pak probíhají na reálných strojních zařízeních. A že díky používání softwaru Autodesk Revit, laserového skeneru a tachymetru v rámci stavby objektů je při digitalizaci všech procesů již o krok dál, než většina srovnatelných projektů v Německu. Pro výrobní za­řízení se nyní plánuje rozšíření pomocí automatizovaného nanášení omítek, kromě toho zde již uvažují o centru pro obrábění desek. To by mělo vyřešit kritická místa, která mohou vzniknout při určitém způsobu obrábění. Pro budoucí rozvoj společnosti zvažuje Xaver A. Haas změnu priorit u obchod­ních segmentů: „Budeme směřovat spíše k bytové výstavbě. Do výstavby rodinných domů budeme investovat méně úsilí, pak se zakázky opět ustálí. I dlouhodobý trend vede k bytové vý­stavbě.“ Politika firmy zachovat si více možností v rámci několika podnikatel­ských činností se tedy vyplatila.

Dělat vše správně hned od počátku

Používáme cookies

Díky souborům cookies můžeme zjistit, jak se Vám na našem webu líbí a nabídnout obsah i reklamy na míru. Zpříjemněte si návštěvu u nás a přijměte všechny cookies, nebo nastavte svůj výběr.

Přijmout všechny cookies Nastavit cookies