Stanovy

Stanovy spolku 

Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s.

 

§ 1.

Název a sídlo spolku (dále jen „Asociace“)

 

1.1. Název:                      Asociace dodavatelů montovaných domů, z.s. 

1.2. Sídlo:                        Brno.   

1.3. Územní působnost:  Česká republika.

 

§ 2.

Postavení Asociace

 

2.1. Asociace je zapsaný spolek právnických a fyzických osob (podnikatelů) zabývajících se

       výrobou, dodávkou a propagací montovaných domů na bázi dřeva.

2.2. Spolek existuje a je zapsán do veřejného rejstříku ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

2.3. Asociace sdružuje právnické a fyzické osoby (podnikatele) v dané problematice bez ohledu na velikost a formu vlastnictví.

2.4. Asociace není vůči svým členům žádným stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.

2.5. Asociace je samostatnou právnickou osobou.

2.6. Postavení Asociace v její funkci odborného spolku je zásadně vymezeno příslušnými právními předpisy.

2.7. Asociace vystupuje při své činnosti vůči třetím osobám taktéž pod zkratkou ADMD.

  

§ 3.

Předmět činnosti Asociace

 

3.1. Předmětem činnosti Asociace je uplatňování zájmů členů a jejich potřeb v oblasti výroby, montáže a prodeje montovaných staveb na bázi dřeva. Jedná se zejména o následující činnosti:

            a) hájit společné a specifické zájmy svých členů a vytvářet pro to nezbytné předpoklady,

            b) aktivně pomáhat při řešení příslušné normotvorby a legislativy,

            c) aktivně spolupracovat s orgány státní správy (zejména MPSV ČR, MV ČR,

                MF ČR, MZV ČR, MMR ČR),

            d) iniciovat úpravy zákonů a vyhlášek zejména k důraznější ochraně tohoto oboru před nežádoucími vlivy vně i uvnitř ČR,

            e) zabezpečovat činnosti a služby pro své členy především v oblasti poradenské, propagační, ale i výchovně vzdělávací,

           f) podporovat inovace a zvyšovat konkurenceschopnosti v oboru dřevostaveb v ČR,

           g) informovat své členy o aktuálním stavu a zamýšlených změnách legislativy, týkající se vývozu dodávek a prací, udělování pracovních víz, pracovních povolení apod. a aktivně se spoluúčastnit tvorby zákonných úprav v této oblasti.

 

§ 4.

Trvání Asociace

 

4.1. Asociace je zřizována na dobu neurčitou.

4.2. Asociace zaniká rozhodnutím Valné hromady Asociace.

 

§ 5.

Členství v Asociaci

 

5.1. Členství v Asociaci je dobrovolné.

5.2. Členství je individuální, což znamená, že členem může být právnická nebo fyzická osoba (podnikatel).

 

§ 6.

Vznik členství

 

6.1. Členství vzniká přijetím do Asociace na základě písemné přihlášky, splněním podmínek členství stanovených interními směrnicemi Asociace, zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené interními směrnicemi Asociace a získáním certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK).

6.2. Předpokladem pro přijetí je odborná úroveň a celková pozice žadatele z hlediska dodržování zákonných norem a etických pravidel souvisejících s prováděnou činností.

6.3. Podáním přihlášky uznává uchazeč pro případ svého přijetí stanovy Asociace a strukturu a výši členských příspěvků.

6.4. O přijetí člena rozhoduje Výkonná rada Asociace. Nepřijme-li Výkonná rada Asociace

        uchazeče o členství za člena Asociace, může se odmítnutý žadatel písemně obrátit do 10 dnů od doručení odmítnutí na nejbližší valnou hromadu, aby o jeho přijetí za člena rozhodla, přičemž k přijetí usnesení o přijetí za člena je potřebná 3/5 většina z přítomných členů Asociace.

6.5. Dokladem o členství v Asociaci je Dekret vydaný Výkonnou radou Asociace.

  

§ 7.

Práva členů

 

7.1. V souladu s volebním řádem má člen Asociace právo účastnit se Valné hromady, hlasovat na valné hromadě, volit a být volen do orgánů Asociace.

7.2. Člen má právo na bezplatnou službu v rozsahu základní informace v oblasti právní a technické.

7.3. Člen má právo používat na firemních dopisech a dalších písemnostech loga a textu "člen Asociace dodavatelů montovaných domů".

7.4. Člen má právo podávat iniciativní návrhy na činnost Asociace.

 

§ 8.

Povinnosti členů

 

8.1. Dodržovat Stanovy Asociace jako vstupní podmínku dobrovolného členství.

8.2. Dodržovat obecně uznávané etické zásady podnikání, morální zásady a serióznost v jednání při dodržování zákonů ČR.

8.3. Aktivně spolupracovat na dohodnutém programu činnosti.

8.4. Poskytovat Výkonné radě Asociace podklady a informace potřebné k uskutečňování cílů Asociace (např. statistiky o počtu realizovaných domů).

8.5. Uhradit ve lhůtě splatnosti roční členský příspěvek navržený Výkonnou radou a schválený Valnou hromadou. Vznikne-li členství do 30. června příslušného kalendářního roku, platí člen roční příspěvek v plné výši, vznikne-li členství 1. července nebo později, platí člen roční příspěvek v poloviční výši. Roční členský příspěvek může být na základě usnesení Výkonné rady placen dle písemné dohody i ve splátkách.

8.6. Splnit a dodržovat podmínky Dokumentu národní kvality.

8.7. Dodržovat etický kodex člena ADMD.

8.8. Respektovat rozhodnutí smírčího orgánu Asociace v případě, že člen vstoupí do smírčího jednání tím, že pro každý jednotlivý spor písemně odsouhlasí jednací řád smírčího orgánu Asociace.

§ 9.

Ukončení členství

 

9.1. Členství v Asociaci končí vystoupením, zánikem nebo vyloučením.

9.2. Členství je možné ze strany člena ukončit vystoupením z Asociace na základě písemného oznámení adresovaného Výkonné radě Asociace.

9.3. Členství automaticky končí zánikem právnické osoby, zánikem oprávnění k podnikání fyzické osoby nebo právnické osoby nebo úmrtím fyzické osoby.

9.4. Členství může být zrušeno rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena z Asociace  

       v důsledku neplnění některých povinností dle § 8 odstavec 8.1. až 8.4. těchto Stanov, dále pak při hrubém porušení podnikatelské etiky, porušením zákonů a souvisejících předpisů spojených s výkonem činnosti.

 9.5. K projednání vyloučení musí být člen pozván s řádným uvedením důvodů na jednání Výkonné rady, která se koná před jednáním Valné hromady.

9.6. Členství končí zánikem Asociace.

9.7. Členům, kterým zaniklo členství v Asociaci, nepřísluší nárok na vrácení členského příspěvku ani jiné majetkové vypořádání.

9.8. V případě nesplnění povinnosti člena Asociace dle § 8 odst. 8.5., 8.6. či 8.7., které člen

        nenapraví ani do jednoho měsíce po doručení písemného upozornění od Asociace, je možno člena vyloučit písemným rozhodnutím Výkonné rady Asociace. O vyloučení člena z Asociace rozhoduje Výkonná rada Asociace 2/3 většinou všech svých členů, přičemž vyloučený člen se může písemně odvolat ve lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení k nejbližší valné hromadě, která o jeho vyloučení rozhodne s konečnou platností, avšak až do rozhodnutí valné hromady vyloučený člen nemůže vykonávat práva a povinnosti člena Asociace.

9.9. O vyloučení nebo zániku členství musí být člen informován písemně.

 

§ 10.

Status čestného člena

 

10.1. Čestným členem Asociace se může stát fyzická osoba, která se zasloužila o rozvoj a

         popularizaci dřevostaveb v České republice.

10.2.  Přijetí čestného člena schvaluje Valná hromada Asociace na návrh Výkonné rady a nebo  kteréhokoli řádného člena  Asociace po souhlasu navrhované osoby.

10.3. Čestné členství je trvalé.

10.4. Z titulu čestného člena se neplatí žádné členské příspěvky.

10.5. Čestný člen má právo účastnit se jako host Valné hromady Asociace s hlasem poradním, jakož i zasedání Výkonných rad Asociace

10.6. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen Asociace, vyjma volebního a hlasovacího práva na Valné hromadě Asociace.

10.7. Čestný člen má právo podávat iniciativní návrhy na činnost Asociace.

10.8. Čestný člen má právo být zvolen do Výkonné rady anebo do Revizní komise Asociace.

10.9. V případě zvolení čestného člena do Výkonné rady Asociace má stejná práva a povinnosti jako ostatní zvolení členové, vyjma volebního a hlasovacího práva na valné hromadě Asociace.

10.10. Čestný člen má tyto povinnosti:

            a) dodržovat Stanovy Asociace,

            b) dodržovat obecně uznávané etické zásady, morální zásady a serióznost v jednání

                při dodržování zákonů ČR,

            c) spolupracovat na dohodnutém programu činnosti,

            d) poskytovat Výkonné radě Asociace podklady a informace potřebné k uskutečňování cílů Asociace.

10.11. Ve zcela výjimečných případech, kdy čestný člen svým jednáním a chováním poškozuje Asociaci, případně svým jednáním poškodil jméno dřevostaveb obecně, lze čestné členství zrušit. Toto zrušení provádí Valná hromada na návrh Výkonné rady Asociace.

10.12. Členství čestného člena dále zaniká:

            a) vzájemnou dohodou čestného člena a Asociace,

            b) úmrtím čestného člena,

            c) zánikem Asociace.

 

§ 11.

Orgány Asociace

 

11.1. Orgány Asociace jsou:

            - Valná hromada

            - Výkonná rada

            - Revizní komise

 

§ 12.

Valná hromada Asociace

 

12.1. Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada. Valnou hromadu Asociace tvoří členové Asociace.

12.2. Právnické osoby vykonávají své hlasovací právo na Valné hromadě prostřednictvím svých přítomných statutárních orgánů či písemně zplnomocněných zástupců (delegátů).

12.3. Valnou hromadu Asociace svolává Výkonná rada Asociace minimálně jedenkrát ročně.

12.4. Valnou hromadu řídí předsedající Valné hromady, který je zvolen Valnou hromadou.

12.5. Jednání Valné hromady probíhá v souladu s jednacím řádem, který je schválen na každé Valné hromadě.

12.6. Veškerá rozhodnutí Valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů (delegátů) v době rozhodování. Čestní členové na Valné hromadě nehlasují.

12.7. Řádné Valné hromadě je vyhrazeno k rozhodnutí a ke schválení:

   12.7.1.   Schválení jednacího řádu Valné hromady. 

   12.7.2.   Jmenování a schválení pracovních komisí a to volební, mandátové a návrhové

   12.7.3.   Schválení volebního řádu Valné hromady.            

   12.7.4.   Schválení zprávy o činnosti Asociace za uplynulé období podané Výkonnou radou Asociace.

   12.7.5.   Schválení zprávy o výsledcích hospodaření Asociace za uplynulé období.

   12.7.6.   Schválení zprávy Revizní komise za uplynulé účetní období

   12.7.7.   Volba či odvolání členů Výkonné rady Asociace včetně stanovení počtu členů Výkonné rady Asociace.

   12.7.8.   Volba či odvolání členů Revizní komise.

   12.7.9.   Program činnosti Asociace.

   12.7.10.  Stanovení výše členských příspěvků pro členy a partnery Asociace

   12.7.11.  Schválení plánu činnosti vč. marketingového plánu Asociace na následující období

   12.7.12. Schválení finančního plánu Asociace na následující období.

   12.7.13. Přijetí a úpravu Stanov.

   12.7.14. Rozhodnutí o návrzích členů Asociace včetně rozhodnutí o vyloučení člena Asociace.

   12.7.15. Schválení interního dokumentu Asociace: "Podmínky pro přijímání nových členů do Asociace".

   12.7.16. Schválení interního dokumentu Asociace: "Stanovení příspěvků pro členy a partnery Asociace".

   12.7.17. Rozhodnutí o zrušení Asociace s likvidací; v případě zrušení Asociace s likvidací též rozhodnutí o naložení s likvidačním zůstatkem podle návrhu likvidátora.

   12.7.18. Rozhodnutí o přijetí člena podle § 6 odst. 6.4. a nebo vyloučení člena podle § 9 odst. 9.8. stanov.

  

§ 13.

Přijímání rozhodnutí per rollam

13.1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Valné hromady, mohou být z rozhodnutí Výkonné rady rozeslány členům Asociace k projednání mimo valnou hromadu písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).

13.2. Členové Asociace musejí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na pět pracovních dní, minimálně však 48 hodin.

13.3. Členové Asociace k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. V případě, že se člen Asociace nevyjádří, platí, že nesouhlasí s návrhem.

13.4. Požádá-li o to ve lhůtě podle odstavce (13. 2.) alespoň jeden člen Asociace, musí být hlasování per rollam pozastaveno a návrh postoupen projednání na řádném zasedání Valné hromady, svolaném v nebližším možném termínu.

13.5. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Valné hromady a je ověřován v jeho průběhu. Výkonná rada Asociace oznámí výsledek hlasování členům Asociace do 10 dnů od ukončení hlasování per rollam, a to stejnou formou, jakou probíhalo hlasování per rollam.

 

§ 14.

Výkonná rada Asociace

 

14.1. Výkonná rada Asociace je volena Valnou hromadou na dobu dvou let v maximálním celkovém počtu sedmi členů.

14.2. Výkonná rada volí a případně odvolává ze svého středu předsedu a maximálně dva místopředsedy Asociace.

14.3. Výkonnou radu svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, či kterýkoli z místopředsedů.

14.4. Při veškerém rozhodování Výkonné rady platí princip nadpoloviční většiny hlasů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Asociace.

14.5. Výkonná rada může jmenovat podle potřeby další orgány (např. pracovní komise, projektové týmy, tajemníka, administrativního pracovníka apod.).

14.6. Výkonná rada je statutárním orgánem Asociace. Výkonná rada je výkonný orgán, který zabezpečuje činnosti Asociace. Činnost Výkonné rady řídí předseda. Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Z každého jednání Výkonné rady se pořizuje zápis.

14.7.  Členové výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé úseky činnosti Asociace dle rozhodnutí Výkonné rady.

14.8.  Členové výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem předsedovi. Jejich funkce skončí dnem doručení tohoto dopisu.

14.9.  Výkonná rada zajišťuje hospodaření Asociace podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu.

14.10. Za Asociaci jedná ve smyslu závěrů z jednání Výkonné rady ve všech věcech předseda, nebo jeden z místopředsedů Asociace. Každý z výše jmenovaných má oprávnění jednat samostatně, vyjma ustanovení v § 14 odst. 14.11. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Asociace připojí předseda Výkonné rady, nebo místopředseda Výkonné rady svůj podpis a údaj o své funkci.

14.11. Předseda a místopředsedové jsou povinni podrobit konzultaci a schválení svého rozhodnutí s Výkonnou radou v případě:

            14.11.1. Uzavírání nových pracovně právních smluv.

            14.11.2. Uzavírání smluv, ze kterých Asociaci vyplývá splnění povinnosti a zároveň jakékoli sankce.

            14.11.3. Rozhodnutí o objednávce nebo výplatě částek, které by znamenaly překročení plánu hospodaření v jednotlivých kapitolách plánu rozpočtu na dané účetní období.

14.12. Výkonná rada Asociace podává každoroční Valné hromadě zprávu o výsledku hospodaření Asociace a zajistí účetní závěrku Asociace.

14.13. Výkonná rada vede evidenci členské základny a rozhoduje o vyloučení člena Asociace z důvodu neplnění povinností dle § 8 odst. 8.5., 8.6. a 8.7. těchto Stanov.

14.14. Schvaluje interní dokument "Podmínky pro přijetí obchodních partnerů do ADMD".

14.15. Výkonná rada Asociace je povinna kontrolovat plnění usnesení z Valné hromady.

 

§ 15.

Revizní komise

 

Revizní komise Asociace je nezávislý samostatný orgán Asociace, který se zodpovídá ze své činnosti Valné hromadě Asociace.

15.1. Revizní komise je tříčlenná a je volena Valnou hromadou na dobu dvou let. Znovuzvolení je možné. Revizní komise volí svého předsedu, který řídí činnost revizní komise a místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

15.2. Revizní komise se ve své činnosti řídí obecnými zásadami kontroly práce, příslušnými právními předpisy a těmito Stanovami.

15.3. Do působnosti Revizní komise patří kontrola účetních knih, dokladů a řádné či mimořádné účetní závěrky spolku. O kontrole účetní závěrky, zprávy o činnosti 
a zprávy o hospodaření spolku pořizuje Revizní komise písemnou zprávu, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě.

15.4. Revizní komise Asociace dále kontroluje příjmy a výdaje z hlediska výše, účelnosti a oprávněnosti ve vazbě na potřeby Asociace.

15.5. Revizní komise prověřuje účetní závěrku Asociace a kontroluje dodržování plnění usnesení Valné hromady.

15.6.  Předseda a členové Revizní komise se zúčastňují jednání Výkonné rady s hlasem poradním.

15.7. Revizní komise pravidelně, minimálně však jedenkrát za šest měsíců, provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky Asociace.

15.8. Členové revizní komise mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem předsedovi. Jejich funkce skončí dnem doručení tohoto dopisu.

§ 16.

Finanční hospodaření Asociace

 

16.1. Činnost Asociace není zaměřena na dosahování zisku.

16.2. Základními finančními prostředky Asociace jsou příspěvky od členů, dary a jiné příspěvky, jakož i výnosy z podnikatelských aktivit Asociace.

16.3. Hospodaření Asociace schvaluje valná hromada.

16.4. Finanční prostředky slouží výhradně pro potřeby Asociace.

16.5. Členové se zavazují, že se budou podílet na financování činnosti Asociace dle rozhodnutí o výši členských příspěvků. Tento závazek je platný po celou dobu členství.

16.6. Právo disponovat s prostředky má předseda i místopředseda Asociace a to pouze v rámci schváleného plánu činnosti a rozpočtu na dané účetní období.

16.7. Mimořádné výdaje musí odsouhlasit výkonná rada Asociace.

16.8. Zprávu o hospodaření Asociace zpracovává předseda a po projednání na zasedání Výkonné rady ji předkládá Valné hromadě ke schválení.

16.9. Finanční hospodaření Asociace zajišťuje Výkonná rada dle § 14 těchto Stanov.

16.10. Účetním obdobím je kalendářní rok.

  

§ 17.

Obchodní partneři Asociace

 

17.1. Obchodní partnerství Asociace je stanoveno v interním předpisu Asociace s názvem  

         "Podmínky pro přijetí obchodních partnerů do ADMD".

17.2. Obchodní partneři mohou na Valné hromadě nominovat své zástupce do Revizní komise Asociace.

 

§ 18.

Zánik Asociace

 

18.1. Asociace se zrušuje:

a)      dobrovolným rozpuštěním,

b)      rozhodnutím soudu.

Okamžikem zrušení Asociace vstupuje do likvidace. O zániku Asociace podle odst. 18.1. bodu a) rozhodne na návrh Výkonné rady Valná hromada, a to nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů a zvolí současně likvidátora. Likvidace Asociace je upravena zákonem.

18.2. Asociace zaniká:

a)      výmazem ze spolkového rejstříku vedeného u příslušného soudu po ukončení likvidace,

b)      dnem fúze či rozdělení, nestanoví-li zákon jinak.

18.3.Likvidátor vypořádá závazky a vymůže pohledávky Asociace a případný likvidační zůstatek rozdělí mezi členy Asociace v poměru odpovídajícím výši zaplacených členských příspěvků za období posledních 5 let předcházejících rozhodnutí o zrušení Asociace, nerozhodne-li Valná hromada Asociace jinak.

18.4.Fúze případně rozdělení Asociace se řídí zákonem.

  

§ 19.

Závěrečná ustanovení

 

19.1. V otázkách neupravených těchto stanovami se činnost Asociace řídí zákonem.

19.2. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Asociace dne 29. 1. 2015 a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně.

19.3. Tyto stanovy plně nahrazují Stanovy ze dne 25. 4. 2013.

19.4. Každý člen Asociace a nový zájemce o členství v Asociaci obdrží jednu kopii platných stanov a informaci o výši a splatnosti členských příspěvků.

 

V Brně dne 29. 1. 2015

 

Za Asociaci dodavatelů montovaných domů, z.s.

Ing. Vratislav Blaha, předseda 

Aktuality partnerů Aktuality ADMD
Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací