Stavební dozor

Jsme schopni pro Vás zajistit kvalitní stavební dozor, který dohlédne na Vaši stavbu.
V případě, že máte zájem o zajištění odborného stavebního dozoru pro dřevostavby, prosím kontaktujte osoby níže.

Stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby vykonávaný osobou, která má
a, VŠ stavebního nebo architektonického směru, nebo
b, SŠ stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.
Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst. 3).

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst. 4).

Technický dozor stavebníka

Přesný popis činností a náplň práce technického dozoru stavebníka (TDS) nejsou nikde normativně stanoveny. Při uvažování o práci TDS musíme vždy vycházet ze skutečnosti, že TDS je vlastně jakýmsi zástupcem objednatele (investora) stavby. Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Rozsah možných činností TDS:

1. Vyjednání všech potřebných povolení související se stavbou (stavební povolení/ohlášení stavby a další komunikace se státní správou a správci sítí).
2. Kontrola a zajištění projektové dokumentace.
3. Pomoc s výběrem zhotovitelů (výběrové řízení) a tvorbě smluvních vztahů.
4. Kontrola kvality prováděných prací a plnění harmonogramu.
5. Tvorba rozpočtu a kontrola jeho čerpání.
6. Konzultace provádění jednotlivých kroků v realizaci.

TDS neřídí práce na stavbě, to je práce stavbyvedoucího.

Ideální stav pro všechny zúčastněné je, když je TDS sjednán na všechny výše zmíněné úkony. Je možné ale sjednat s ním pouze domluvené činnosti.

TDS pracuje tak, že provádí fyzické kontroly na stavbě v určených fázích. Kontroluje a přebírá od zhotovitele jednotlivé dílčí montáže po jejich dokončení a před jejich konečným zakrytím. Konzultuje se zhotovitelem případné problémy, vyjadřuje se k řešení a odsouhlasuje všechny postupy. Každá kontrola je pak zapsána do stavebního deníku. Převzetím práce od zhotovitele přebírá podstatný díl zodpovědnosti za správnost vyhotovení. Konkrétní zodpovědnost a činnosti TDS jsou pak uvedeny na základě požadavků investora ve smlouvě.

Certifikát Kvalitní stavba - nezávislá profesionální kontrola dřevostavby


Dřevařský ústav připravil metodiku kontroly jednotlivé stavby pod názvem Certifikát Kvalitní stavba. Jedná se o nezávislou a profesionální kontrolu dřevostavby v klíčových oblastech výstavby. Nejedná se o stavební dozor.
 
 

Seznam prověřených stavebních dozorů

Ing. Jitka Holečková, Ph.D.

Ing. Jitka Holečková, Ph.D.

Technický dozor stavebníka (JITING, s.r.o.)

Činnosti: Inženýring stavebních objektů, technicky dozor stavebníka, autorský dozor, projektové řízení, zastupování investora při výstavbě.

Bedřich Mareček

Bedřich Mareček

Technický dozor stavebníka (BELEFI.eu s.r.o.)

Činnosti: Manažer ve stavebnictví s bohatými zkušenostmi s individuální i průmyslovou výstavbou, správou budov. Technický dozor stavebníka, koordinační činnost ve výstavbě, návrhy výstavby RD v rámci územních plánů dle zadání obcí, vizualizace staveb RD (3D).

Ing. Aleš Sedláček

Ing. Aleš Sedláček

Stavební dozor

Činnosti: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, technický dozor investora, autorský dozor, kompletní projekční činnost včetně poradenství v pozemních stavbách, projekty DČOV, inženýring, kolaudace.

Ing. Zdeněk Šebesta

Ing. Zdeněk Šebesta

Technický dozor stavebníka

Činnosti: Technický dozor investora, Inženýring staveb, řešení sporů ve výstavbě, odhady cen nemovitostí, technické znalectví, energetický specialista, financování a pojištění staveb a bydlení.

Jaroslav Šimek

Jaroslav Šimek

Technický dozor stavebníka

Činnosti: Projektové práce, inženýring, technický dozor investora, autorský dozor, vyřízení stavebního a územního povolení, kolaudace, termografické měření staveb.

Ing. Martin Škornička

Ing. Martin Škornička

Stavební dozor

Činnosti: Projektové práce, inženýring, technický dozor investora, autorský dozor, vyřízení stavebního a územního povolení, kolaudace, koordinátor BOZP.

Bc. Ladislav Nejedlý

Bc. Ladislav Nejedlý

Technický dozor stavebníka (TERMOBAU Ladislav Nejedlý s.r.o.)

Činnosti: Projektový manažer, Technický dozor stavebníka, projektant nízkoenergetických a pasivních domů, poradenská činnost v oblasti energetických úspor, činnost při dotačních programech NZÚ, IROP, zpracování průkazů PENB a termodiagnostika budov.

Dřevařský ústav - nezávislá kontrola stavby

Dřevařský ústav - nezávislá kontrola stavby

Činnosti: Nezávislá a profesionální kontrola výstavby dřevostavby. Majitel nebo stavitel dřevostaveb si může nechat zkontrolovat kvalitu výstavby svého domu. Dřevařský ústav připravil metodiku této kontroly pod názvem Certifikát Kvalitní stavba.

O dřevostavbách Aktuality Ukázky dřevostaveb